Projekt realizuje

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Kontakt

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel: (22) 630 98 01-04
fax: (22) 826 25 96
e-mail:iped@kig.pl

www.iped.pl
www.dobrerzadzenie.pl

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

www.efs.gov.pl

Newsletter

Dobry dochód decyduje o jakości miejsca pracy!

Praca Wysokiej JakościZdaniem członków Kreatywnej Grupy Wsparcia, którą tworzą przedstawiciele władz samorządowych gminnych i powiatowych oraz Powiatowych Urzędów Pracy, zarówno w Warszawie jak i powiatach Metropolii dochód z pracy jest najważniejszą cechą miejsc pracy wysokiej jakości! W związku z tym szczególnie istotne staje się zidentyfikowanie a następnie wsparcie tych branż, które nie tylko zapewniają najwyższe wynagrodzenie w regionie, ale i tych, które posiadają potencjał wzrostu wynagrodzeń.

Dlatego właśnie zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym pracuje nad raportem pt. "Praca wysokiej jakości. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w woj. mazowieckim." Raport obok konstrukcji wzorca miejsc pracy wysokiej jakości, badania porównawczego w zakresie pracy wysokiej jakości w regionie mazowieckim i trzech zagranicznych regionach porównawczych, podobieństw i różnic w trendach rynku pracy czy mechanizmów wspierających tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, zawierać będzie także analizę wynagrodzeń (na podstawie danych Urzędu Statystycznego) w Metropolii w latach 2002-2007 z podziałem na branże.

Jak pokazują dane statystyczne najwyższe zarobki w latach 2002-2007 w Warszawie i powiatach Metropolii można było uzyskać pracując w informatyce - ponad 7 tys. zł brutto miesięcznie i było to wynagrodzenie znacznie przewyższające zarobki (o 60-70%) w innych wiodących dziedzinach. Na kolejnych miejscach znalazł się cały sektor - transport, gospodarka magazynowa i łączność, w tym także produkcja wyrobów chemicznych. Wśród dziesięciu branż oferujących najwyższe wynagrodzenia, cztery stanowiły miejsca pracy w przetwórstwie przemysłowym, do którego należy również wymieniona produkcja wyrobów chemicznych, a ponadto: na czwartym miejscu działalność wydawnicza; poligraficzna i produkcja zapisanych nośników informacji, na piątym miejscu produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna i na dziesiątym - produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych. Najlepiej opłacane miejsca pracy do 2007 r. oferowano jeszcze w handlu hurtowym i komisowym, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami, działalności wspomagającej transport; działalności związanej z turystyką, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz obsługą nieruchomości, wynajmem i usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, w której zawiera się informatyka wiodąca pod względem wynagrodzeń w Warszawie i powiatach Metropolii.

Raport jest elementem projektu pn.: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatny raport będzie dostępny w formie książkowej, a jego wersję elektroniczną będzie można pobrać ze strony internetowej projektu - www.premium-praca.pl oraz Instytutu - www.iped.pl

Projekt "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania" ma na celu zbudowanie systemu, który pozwoli zidentyfikować dziedziny i przedsiębiorstwa posiadające duży potencjał tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i zaproponowanie działań mających na celu większe wykorzystanie tego potencjału.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej projektu www.premium-praca.pl i Instytutu - www.iped.pl

Kapitał Ludzki Mazowsze Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztaty

Praca Wysokiej JakościW ramach projektu "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zespół Instytutu organizuje w dniach 11-12 marca oraz 25-26 marca 2010 r. w Warszawie bezpłatne warsztaty dla przedstawicieli władz samorządowych gminnych i powiatowych oraz Powiatowych Urzędów Pracy. W trakcie warsztatów, na podstawie zgromadzonych dotychczas danych, omówione zostaną branże o największym potencjale rozwojowym na Mazowszu. Spotkanie będzie także okazją do wysłuchania wystąpień prelegentów zagranicznych, którzy zaprezentują skuteczne metody wspierania wybranych dziedzin gospodarki i rynku pracy w regionach porównawczych: Brandenburgii, Kastylii i Finlandii Południowej.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej projektu www.premium-praca.pl i Instytutu - www.iped.pl

Kapitał Ludzki Mazowsze Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszukujemy organizacji pozarządowych do współpracy

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" poszukuje w ramach projektu: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", organizacji pozarządowych, które podejmą się monitorowania swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu gmin, powiatów i województw. Organizacje chcące wziąć udział w projekcie muszą posiadać doświadczenie w monitorowaniu SDG.

Organizacje zostaną wybrane w oparciu o:

  • dotychczasowy dorobek (liczba opracowanych stanowisk i opinii dotyczących obowiązujących aktów prawnych lub ich propozycji);
  • wkład w monitorowanie regionalnych procesów legislacyjnych (np. poprzez udział w ciałach i organach współpracy biznesu i administracji).

Przy wyborze organizacji znaczenie będą miały również takie elementy jak: możliwość zapewnienia trwałości projektu, rzetelność dotychczasowych działań, chęć uczenia się, poziom komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz dotychczasowa pozycja w regionie. Do pomocy w wyborze beneficjentów zaproszeni zostaną również przedstawiciele władz regionalnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Organizacje zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z biurem projektu:

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel.: 022 6309801-03, 022 6309621
fax: 022 434 60 49
e-mail: iped@kig.pl
Osoba do kontaktu: Ariadna Bednarz

Termin zakończenia naboru upływa 31 marca 2010 roku.

Projekt "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce" ma na celu wypracowanie i promowanie modelu społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych w obszarze zapewnienia swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu regionalnym. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem swobody działalności gospodarczej.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie projektu: www.rmsg.pl

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje przyczyniają się do lepszego rządzenia!

Konsultacje społeczne są procesem, w którym przedstawiciele władz, zarówno lokalnych jak i centralnych, przedstawiają obywatelom czy organizacjom pozarządowym swoje plany. Plany te mogą dotyczyć zmiany bądź uchwalania nowych aktów prawnych czy innych przedsięwzięć mających wpływ na codzienne funkcjonowanie lokalnych społeczności.

Czy w Polsce konsultacje społeczne są efektywne?
Współczesna polska demokracja charakteryzuje się alienacją elit politycznych od codziennych problemów lokalnych społeczności. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w niechęci obywateli do uczestniczenia w procesie demokratycznym, niskiej frekwencji wyborczej oraz braku odwagi obywatelskiej w zakresie zabierania głosu w sprawach wymagających rzeczywistego wkładu merytorycznego do poprawy wypracowywanych propozycji rozwojowych. Owszem, w polskiej praktyce funkcjonują liczne przypadki formalnego konsultowania projektów aktów prawnych czy decyzji politycznych, jednak wyniki tych konsultacji w małym stopniu są uwzględniane i często ograniczają się do realizacji wymogu formalnego przeprowadzenia konsultacji. Także samorządy zwracają uwagą na małą aktywność NGO, nawet w zakresie zasad współpracy NGO z administracją publiczną. Reasumując, rzeczywisty wpływ obywateli na działanie władz publicznych poprzez proces konsultacji wymaga znaczących usprawnień.

Konsultacje społeczne to nie tylko przedstawienie przez administrację publiczną swoich planów - to przede wszystkim wysłuchanie opinii drugiej strony konsultacji, modyfikowanie planów oraz informowanie o ostatecznej decyzji!

Mając na uwadze konieczność szerszego i efektywniejszego konsultowania decyzji władz publicznych z organizacjami pozarządowymi zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym podjął się realizacji projektu pn.: "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym." Projekt ma na celu opracowanie i wypromowanie zasad prowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych, zapewniających udział NGO w procesie legislacyjnym, opartych na najlepszych praktykach światowych. Projekt skierowany jest do obu stron konsultacji społecznych a więc zarówno do NGO jak i władz publicznych wszystkich szczebli. Dzięki ich udziałowi w projekcie możliwe będzie wypracowanie wspólnych stanowisk i oczekiwań co do metod i sposobów prowadzenia konsultacji społecznych i rzecznictwa interesów.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Instytucie Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: 022 630 98 01-03, fax: 022 434 60 49; e-mail: iped@kig.pl, www.dobrerzadzenie.pl, www.iped.pl

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.