Projekt realizuje

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Kontakt

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel: (22) 630 98 01-04
fax: (22) 826 25 96
e-mail:iped@kig.pl

www.iped.pl
www.dobrerzadzenie.pl

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

www.efs.gov.pl

Dla mediów

dokument Microsoft WordTworzy się prawo, ale się go nie konsultuje!

dokument Microsoft WordKonsultacje przyczyniają się do lepszego rządzenia!

Konsultacje przyczyniają się do lepszego rządzenia!

Konsultacje społeczne są procesem, w którym przedstawiciele władz, zarówno lokalnych jak i centralnych, przedstawiają obywatelom czy organizacjom pozarządowym swoje plany. Plany te mogą dotyczyć zmiany bądź uchwalania nowych aktów prawnych czy innych przedsięwzięć mających wpływ na codzienne funkcjonowanie lokalnych społeczności.

Czy w Polsce konsultacje społeczne są efektywne?

Współczesna polska demokracja charakteryzuje się alienacją elit politycznych od codziennych problemów lokalnych społeczności. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w niechęci obywateli do uczestniczenia w procesie demokratycznym, niskiej frekwencji wyborczej oraz braku odwagi obywatelskiej w zakresie zabierania głosu w sprawach wymagających rzeczywistego wkładu merytorycznego do poprawy wypracowywanych propozycji rozwojowych. Owszem, w polskiej praktyce funkcjonują liczne przypadki formalnego konsultowania projektów aktów prawnych czy decyzji politycznych, jednak wyniki tych konsultacji w małym stopniu są uwzględniane i często ograniczają się do realizacji wymogu formalnego przeprowadzenia konsultacji. Także samorządy zwracają uwagą na małą aktywność NGO, nawet w zakresie zasad współpracy NGO z administracją publiczną. Reasumując, rzeczywisty wpływ obywateli na działanie władz publicznych poprzez proces konsultacji wymaga znaczących usprawnień.

Konsultacje społeczne to nie tylko przedstawienie przed administrację publiczną swoich planów – to przede wszystkim wysłuchanie opinii drugiej strony konsultacji, modyfikowanie planów oraz informowanie o ostatecznej decyzji!

Mając na uwadze konieczność szerszego i efektywniejszego konsultowania decyzji władz publicznych z organizacjami pozarządowymi zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym podjął się realizacji projektu pn.: „DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym.” Projekt ma na celu opracowanie i wypromowanie zasad prowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych, zapewniających udział NGO w procesie legislacyjnym, opartych na najlepszych praktykach światowych. Projekt skierowany jest do obu stron konsultacji społecznych a więc zarówno do NGO jak i władz publicznych wszystkich szczebli. Dzięki ich udziałowi w projekcie możliwe będzie wypracowanie wspólnych stanowisk i oczekiwań co do metod i sposobów prowadzenia konsultacji społecznych i rzecznictwa interesów.

Główny cel projektu - opracowanie i wypromowanie zasad prowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych, zapewniających udział NGO w procesie legislacyjnym, opartych na najlepszych praktykach światowych – będzie realizowany za pomocą następujących celów szczegółowych:

  1. pogłębienie wiedzy partnerów społecznych i władz publicznych na temat sposobów prowadzenia konsultacji poprzez zgromadzenie i przedstawienie najlepszych praktyk wraz z oceną możliwości zaadaptowania ich do warunków polskich;
  2. poznanie oczekiwań partnerów społecznych w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych, zdiagnozowanie barier we wzajemnej komunikacji i zaproponowanie rekomendacji zmierzających do ich usunięcia;
  3. budowanie dobrego klimatu dla współpracy polskich władz publicznych i partnerów społecznych poprzez transfer wiedzy, jak prowadzić dialog;
  4. promocję wypracowanych rezultatów wśród beneficjentów projektu.

W ramach projektu zostanie opracowany raport pt. „Najlepsze praktyki współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi. Rekomendacje dla Polski.” Raport będzie również dostępny na stronie internetowej projektu, a znajdą się w nim m.in.:

  • wybrane najlepsze praktyki z krajów UE i pozaeuropejskich w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych;
  • oczekiwania partnerów społecznych w zakresie konsultacji legislacyjnych w Polsce;
  • wyniki badania dotyczącego ustalenia barier we wprowadzaniu nowych zasad i zaproponowanie rekomendacji zmierzających do ich usunięcia.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Instytucie Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: 022 630 98 01-03, fax: 022 434 60 49; e-mail: iped@kig.pl, www.dobrerzadzenie.pl, www.iped.pl