Projekt realizuje

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Kontakt

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel: (22) 630 98 01-04
fax: (22) 826 25 96
e-mail:iped@kig.pl

www.iped.pl
www.dobrerzadzenie.pl

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

www.efs.gov.pl

O projekcie

Cel główny projektu – opracowanie i wypromowanie zasad prowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych, zapewniających udział NGO w procesie legislacyjnym, opartych na najlepszych praktykach światowych – będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. pogłębienie wiedzy partnerów społecznych i władz publicznych na temat sposobów prowadzenia konsultacji poprzez zgromadzenie i przedstawienie najlepszych praktyk wraz z oceną możliwości zaadaptowania ich do warunków polskich;
 2. poznanie oczekiwań partnerów społecznych w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych, zdiagnozowanie barier we wzajemnej komunikacji i zaproponowanie rekomendacji zmierzających do ich usunięcia;
 3. budowanie dobrego klimatu dla współpracy polskich władz publicznych i partnerów społecznych poprzez transfer wiedzy, jak prowadzić dialog;
 4. promocję wypracowanych rezultatów wśród beneficjentów projektu.

Projekt jest skierowany do obu stron konsultacji społecznych a więc zarówno do NGO jak i władz publicznych wszystkich szczebli. Dzięki ich udziałowi w projekcie możliwe będzie wypracowanie wspólnych stanowisk i oczekiwań co do metod i sposobów prowadzenia konsultacji społecznych i rzecznictwa interesów.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 1. przegląd i adaptacja najlepszych praktyk z krajów UE i pozaeuropejskich, przodujących w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych;
 2. badanie oczekiwań partnerów społecznych w zakresie konsultacji legislacyjnych w Polsce (celem badania będzie poznanie potrzeb i oczekiwań NGO w zakresie podniesienia jakości konsultacji społecznych i rzecznictwa interesów);
 3. ustalenie barier we wprowadzaniu nowych zasad i zaproponowanie rekomendacji zmierzających do ich usunięcia (badanie zostanie przeprowadzone wśród przedstawicieli władz);
 4. zorganizowanie warsztatów prezentujących najlepsze praktyki i wzajemne oczekiwania dla przedstawicieli NGO i władz publicznych;
 5. spotkania indywidualne z parlamentarzystami;
 6. konferencja końcowa pt. „DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Korzyści z partycypacyjnego podejścia do decyzji rozwojowych”;
 7. przekazanie kompletu materiałów projektowych w wersji elektronicznej grupie beneficjentów projektu;
 8. uruchomienie strony internetowej projektu;
 9. promocja projektu.

Działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się m.in. do:

 • poprawy jakości stanowionego prawa i większej kontroli nad działaniami władz poprzez udział NGO w konsultacjach społecznych;
 • zmiany nastawienia do procesu rzecznictwa interesów oraz konsultacji społecznych poprzez promocję projektu i podejmowanych działań.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.